Academic Mentors

Dr. Pramod Wangikar

Dr. Karuna Jain

Dr. Sonam Mandani

Prof. Shiv K. Katiyar

Dr. Vigya Mishra

Dr.Harsha Kharkwal

Mr. Amitabh Joshi

Dr. Amit Kumar Dwivedi

Dr. Dipali Sarvare